Firefly开源社区

linux下驱动5寸mipi屏,能驱动,但是不显示图像求助。

20

积分

0

威望

0

贡献

游客

积分
20
发表于 2017-12-26 21:37:02     
本帖最后由 miyazono 于 2017-12-26 21:47 编辑

这块板子是上个同事留下的,以及Android4.4源码,用安卓生成的镜像文件可以驱动并显示图像,但是在单独的liunx下却不显示图像(按理说一个内核驱动,没理由出错啊)了。这块屏的reset和en是硬件上做好的,没什么问题,因为之前是可以点亮的。现在用示波器观察数据引脚,有数据输出。时钟引脚观察不了(示波器太垃圾了100MHZ的)。查看打印信息发现最后四个命令行没有设置,这是怎么回事呢?求助 QQ截图20171226214544.png
我的dtsi文件和打印信息如下:
 1. / {
 2.                 /* about mipi */
 3.                 disp_mipi_init: mipi_dsi_init{
 4.                                         compatible = "rockchip,mipi_dsi_init";
 5.                                         rockchip,screen_init        = <1>;
 6.                                         rockchip,dsi_lane        = <4>;
 7.                                         rockchip,dsi_hs_clk        = <500>;
 8.                                         rockchip,mipi_dsi_num        = <1>;
 9.                 };

 10.                 disp_mipi_power_ctr: mipi_power_ctr {
 11.                                         compatible = "rockchip,mipi_power_ctr";


 12.                 };


 13.                 disp_mipi_init_cmds: screen-on-cmds {
 14.                                         compatible = "rockchip,screen-on-cmds";
 15.                                        
 16.                                         rockchip,on-cmds1 {
 17.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 18.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 19.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 20.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB9 0xFF 0x83 0x94>;
 21.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 22.                                         };
 23.                                         rockchip,on-cmds2 {
 24.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 25.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 26.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 27.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xBA 0x63 0x03 0x68 0x6B 0xB2 0xC0>;
 28.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 29.                                         };
 30.                                         rockchip,on-cmds3 {
 31.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 32.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 33.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 34.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB1 0x48 0x12 0x72 0x09 0x32 0x44 0x71 0x31 0x4D 0x2F>;
 35.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 36.                                         };
 37.                                         rockchip,on-cmds4 {
 38.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 39.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 40.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 41.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB2 0x00 0x80 0x64 0x05 0x07>;
 42.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 43.                                         };
 44.                                         rockchip,on-cmds5 {
 45.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 46.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 47.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 48.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB4 0x26 0x76 0x26 0x76 0x26 0x26 0x05 0x10 0x86 0x75 0x00 0x3F 0x26 0x76 0x26 0x76 0x26 0x26 0x05 0x10 0x86>;
 49.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 50.                                         };
 51.                                        
 52.                                         rockchip,on-cmds6 {
 53.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 54.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 55.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 56.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xD3 0x00 0x00 0x06 0x06 0x01 0x01 0x10 0x10 0x32 0x10 0x00 0x00 0x00 0x32 0x15 0x04 0x05 0x04 0x32 0x15 0x14 0x05 0x14 0x37 0x33 0x04 0x04 0x37 0x00 0x00 0x47 0x05 0x40>;
 57.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 58.                                         };
 59.                                         rockchip,on-cmds7 {
 60.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 61.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 62.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 63.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xD5 0x18 0x18 0x25 0x24 0x27 0x26 0x11 0x10 0x15 0x14 0x13 0x12 0x17 0x16 0x01 0x00 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x05 0x04 0x03 0x02 0x07 0x06 0x18 0x18 0x18 0x18 0x21 0x20 0x23 0x22 0x18 0x18 0x18 0x18>;
 64.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 65.                                         };
 66.                                         rockchip,on-cmds8 {
 67.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 68.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 69.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 70.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xD5 0x18 0x18 0x25 0x24 0x27 0x26 0x11 0x10 0x15 0x14 0x13 0x12 0x17 0x16 0x01 0x00 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x05 0x04 0x03 0x02 0x07 0x06 0x18 0x18 0x18 0x18 0x21 0x20 0x23 0x22 0x18 0x18 0x18 0x18>;
 71.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 72.                                         };
 73.                                         rockchip,on-cmds9 {
 74.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 75.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 76.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 77.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xD6 0x18 0x18 0x22 0x23 0x20 0x21 0x12 0x13 0x16 0x17 0x10 0x11 0x14 0x15 0x06 0x07 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x18 0x02 0x03 0x04 0x05 0x00 0x01 0x18 0x18 0x18 0x18 0x26 0x27 0x24 0x25 0x18 0x18 0x18 0x18>;
 78.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 79.                                         };
 80.                                         rockchip,on-cmds10 {
 81.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 82.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 83.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 84.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xE0 0x00 0x05 0x0E 0x14 0x17 0x1A 0x1D 0x1C 0x36 0x48 0x5F 0x64 0x6F 0x88 0x90 0x99 0xA8 0xAE 0xAA 0xB6 0xBA 0x5F 0x5F 0x5A 0x60 0x64 0x6A 0x72 0x7F 0x00 0x05 0x0E 0x14 0x17 0x1A 0x1D 0x1C 0x36 0x48 0x5F 0x64 0x6F 0x88 0x90 0x99 0xA8 0xAE 0xAA 0xB6 0xBA 0x5F 0x5F 0x5A 0x60 0x64 0x6A 0x72 0x7F>;
 85.                                                         rockchip,cmd_delay = <5>;
 86.                                         };
 87.                                         rockchip,on-cmds11 {
 88.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 89.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 90.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 91.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xE0 0x00 0x05 0x0E 0x14 0x17 0x1A 0x1D 0x1C 0x36 0x48 0x5F 0x64 0x6F 0x88 0x90 0x99 0xA8 0xAE 0xAA 0xB6 0xBA 0x5F 0x5F 0x5A 0x60 0x64 0x6A 0x72 0x7F 0x00 0x05 0x0E 0x14 0x17 0x1A 0x1D 0x1C 0x36 0x48 0x5F 0x64 0x6F 0x88 0x90 0x99 0xA8 0xAE 0xAA 0xB6 0xBA 0x5F 0x5F 0x5A 0x60 0x64 0x6A 0x72 0x7F>;
 92.                                                         rockchip,cmd_delay = <200>;
 93.                                         };
 94.                                         rockchip,on-cmds12 {
 95.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 96.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 97.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 98.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB6 0x3F 0x3F>;
 99.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 100.                                         };
 101.                                         rockchip,on-cmds13 {
 102.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 103.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 104.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 105.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xCC 0x0B>;
 106.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 107.                                         };
 108.                                         rockchip,on-cmds14 {
 109.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 110.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 111.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 112.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xC0 0x1F 0x31>;
 113.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 114.                                         };
 115.                                         rockchip,on-cmds15 {
 116.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 117.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 118.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 119.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xD4 0x02>;
 120.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 121.                                         };
 122.                                         rockchip,on-cmds16 {
 123.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 124.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 125.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 126.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xBD 0x01>;
 127.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 128.                                         };
 129.                                         rockchip,on-cmds17 {
 130.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 131.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 132.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 133.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xB1 0x00>;
 134.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 135.                                         };
 136.                                         rockchip,on-cmds18 {
 137.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 138.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 139.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 140.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xBD 0x00>;
 141.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 142.                                         };
 143.                                         rockchip,on-cmds19 {
 144.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 145.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 146.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 147.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xBF 0x40 0x81 0x50 0x00 0x1A 0xFC 0x01>;
 148.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 149.                                         };
 150.                                         rockchip,on-cmds20 {
 151.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 152.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 153.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 154.                                                         rockchip,cmd = <0x39 0xC6 0xEF>;
 155.                                                         rockchip,cmd_delay = <0>;
 156.                                         };
 157.                                         rockchip,on-cmds21 {
 158.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 159.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 160.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 161.                                                         rockchip,cmd = <0x05 0x11>;
 162.                                                         rockchip,cmd_delay = <220>;
 163.                                         };
 164.                                         rockchip,on-cmds22 {
 165.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 166.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 167.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 168.                                                         rockchip,cmd = <0x05 0x29>;
 169.                                                         rockchip,cmd_delay = <20>;
 170.                                         };
 171.                                         rockchip,on-cmds40 {
 172.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 173.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 174.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 175.                                                         rockchip,cmd = <0x05 dcs_exit_sleep_mode>;
 176.                                                         rockchip,cmd_delay = <120>;

 177.                                         };
 178.                                         rockchip,on-cmds41 {
 179.                                                         compatible = "rockchip,on-cmds";
 180.                                                         rockchip,cmd_type = <LPDT>;
 181.                                                         rockchip,dsi_id = <0>;
 182.                                                         rockchip,cmd = <0x05 dcs_set_display_on>;
 183.                                                         rockchip,cmd_delay = <120>;
 184.                                         };
 185.                 };


 186.                 disp_timings: display-timings {
 187.                         native-mode = <&timing0>;
 188.                         compatible = "rockchip,display-timings";
 189.                         timing0: timing0 {
 190.                                 screen-type = <SCREEN_MIPI>;
 191.                                 //screen-type = <SCREEN_DUAL_MIPI>;
 192.                                 //lvds-format = <LVDS_8BIT_2>;
 193.                                 out-face    = <OUT_P888>;
 194.                                 //color-mode = <COLOR_RGB>;
 195.                                 clock-frequency = <70038000>;
 196.                                 hactive = <720>;
 197.                                 vactive = <1280>;
 198.                                 hsync-len = <30>;
 199.                                 hback-porch = <100>;
 200.                                 hfront-porch = <50>;
 201.                                 vsync-len = <5>;
 202.                                 vback-porch = <6>;
 203.                                 vfront-porch = <6>;   
 204.                                 hsync-active = <0>;
 205.                                 vsync-active = <0>;
 206.                                 de-active = <0>;
 207.                                 pixelclk-active = <1>;
 208.                                 swap-rb = <0>;
 209.                                 swap-rg = <0>;
 210.                                 swap-gb = <0>;
 211.                              };
 212.                };
 213. };

 214. &dsihost0 {
 215.         status = "okay";
 216. };
复制代码

打印信息:
 1. [    0.662808] rk-fb rockchip-fb: rk fb ion client create success!
 2. [    0.662821] rk-fb rockchip-fb: rockchip framebuffer driver probe
 3. [    0.663196] rk-screen rk_screen.8: rockchip screen probe success
 4. [    0.663357] rk32-lvds ff96c000.lvds: screen is not lvds/rgb!
 5. [    0.663375] rk32-lvds: probe of ff96c000.lvds failed with error -22
 6. [    0.663685] rk32-edp ff970000.edp: screen is not edp!
 7. [    0.663700] rk32-edp: probe of ff970000.edp failed with error -22
 8. [    0.663856] rk32-dsi
 9. [    0.664046] rk32-mipi ff960000.mipi: rk mipi_dsi probe success!
 10. [    0.664057] rk32-mipi ff960000.mipi: rockchip mipi_dsi v1.1 2014-06-17
 11. [    0.664761] graphics fb0: rockchip framebuffer registerd:fb0
 12. [    0.665069] graphics fb1: rockchip framebuffer registerd:fb1
 13. [    0.665227] graphics fb2: rockchip framebuffer registerd:fb2
 14. [    0.665390] graphics fb3: rockchip framebuffer registerd:fb3
 15. [    0.695622] rk3288-lcdc lcdc0: lcdc0: dclk:70032000>>fps:60
 16. [    0.695633] rk32_dsi_enable-------
 17. [    0.695642] rk32_init_phy_mode----------lcdc_id=0
 18. [    0.695665] prediv:5, fbdiv:104,dsi->phy.ddr_clk:499200000
 19. [    0.695673] dsi->phy.ddr_clk =499200000
 20. [    0.695682] UI:2003
 21. [    0.695689] ref_clk:24000000
 22. [    0.695697] pclk:70032915, Tpclk:14279
 23. [    0.695705] sys_clk:24000000, Tsys_clk:41666
 24. [    0.695713] ddr_clk:499200000, Tddr_clk:2003
 25. [    0.695721] txbyte_clk:62400000, Ttxbyte_clk:16025
 26. [    0.695729] txclkesc:15600000, Ttxclkesc:64102
 27. [    0.705673] test_code=0x10,test_data=0x93
 28. [    0.705686] rk32_dwc_phy_test_wr:00009393
 29. [    0.705694] test_code=0x11,test_data=0x8
 30. [    0.705706] rk32_dwc_phy_test_wr:00000808
 31. [    0.705714] test_code=0x12,test_data=0xc0
 32. [    0.705726] rk32_dwc_phy_test_wr:0000c0c0
 33. [    0.705734] test_code=0x44,test_data=0x2c
 34. [    0.705745] rk32_dwc_phy_test_wr:00002c2c
 35. [    0.705753] test_code=0x17,test_data=0x4
 36. [    0.705764] rk32_dwc_phy_test_wr:00000004
 37. [    0.707740] test_code=0x18,test_data=0x7
 38. [    0.707751] rk32_dwc_phy_test_wr:00001107
 39. [    0.709727] test_code=0x18,test_data=0x83
 40. [    0.709738] rk32_dwc_phy_test_wr:00000083
 41. [    0.711713] test_code=0x19,test_data=0x30
 42. [    0.711725] rk32_dwc_phy_test_wr:00003030
 43. [    0.713701] test_code=0x20,test_data=0x4d
 44. [    0.713713] rk32_dwc_phy_test_wr:0000cd4d
 45. [    0.713721] test_code=0x21,test_data=0x3d
 46. [    0.713732] rk32_dwc_phy_test_wr:0000353d
 47. [    0.713740] test_code=0x21,test_data=0xdf
 48. [    0.713751] rk32_dwc_phy_test_wr:00009fdf
 49. [    0.713758] test_code=0x22,test_data=0x7
 50. [    0.713770] rk32_dwc_phy_test_wr:00000707
 51. [    0.713777] test_code=0x22,test_data=0x87
 52. [    0.713789] rk32_dwc_phy_test_wr:00000787
 53. [    0.713796] test_code=0x70,test_data=0x8f
 54. [    0.713807] rk32_dwc_phy_test_wr:00008f8f
 55. [    0.713815] test_code=0x71,test_data=0xd5
 56. [    0.713826] rk32_dwc_phy_test_wr:0000d5d5
 57. [    0.713833] test_code=0x72,test_data=0x4a
 58. [    0.713845] rk32_dwc_phy_test_wr:00004a4a
 59. [    0.713860] dsi->phy.Tpclk = 14279
 60. [    0.713867] screen->left_margin = 100
 61. [    0.713874] dsi->phy.Ttxbyte_clk = 16025
 62. [    0.713882] screen->hsync_len = 30
 63. [    0.713920] write GEN_PLD_DATA:3, 9483ffb9
 64. [    0.713928] 1170 command sent in LP mode size:4
 65. [    0.713936] write GEN_HDR:00000439
 66. [    0.731582] write GEN_PLD_DATA:3, 680363ba
 67. [    0.731592] write GEN_PLD_DATA:6, 00c0b26b
 68. [    0.731601] 1170 command sent in LP mode size:7
 69. [    0.731608] write GEN_HDR:00000739
 70. [    0.751259] write GEN_PLD_DATA:3, 721248b1
 71. [    0.751269] write GEN_PLD_DATA:7, 71443209
 72. [    0.751277] write GEN_PLD_DATA:10, 002f4d31
 73. [    0.751286] 1170 command sent in LP mode size:11
 74. [    0.751294] write GEN_HDR:00000b39
 75. [    0.770937] write GEN_PLD_DATA:3, 648000b2
 76. [    0.770946] write GEN_PLD_DATA:5, 00000705
 77. [    0.770955] 1170 command sent in LP mode size:6
 78. [    0.770962] write GEN_HDR:00000639
 79. [    0.790617] write GEN_PLD_DATA:3, 267626b4
 80. [    0.790627] write GEN_PLD_DATA:7, 05262676
 81. [    0.790635] write GEN_PLD_DATA:11, 00758610
 82. [    0.790644] write GEN_PLD_DATA:15, 2676263f
 83. [    0.790652] write GEN_PLD_DATA:19, 05262676
 84. [    0.790661] write GEN_PLD_DATA:21, 00008610
 85. [    0.790669] 1170 command sent in LP mode size:22
 86. [    0.790677] write GEN_HDR:00001639
 87. [    0.810297] write GEN_PLD_DATA:3, 060000d3
 88. [    0.810307] write GEN_PLD_DATA:7, 10010106
 89. [    0.810315] write GEN_PLD_DATA:11, 00103210
 90. [    0.810324] write GEN_PLD_DATA:15, 15320000
 91. [    0.810332] write GEN_PLD_DATA:19, 32040504
 92. [    0.810341] write GEN_PLD_DATA:23, 14051415
 93. [    0.810349] write GEN_PLD_DATA:27, 04043337
 94. [    0.810358] write GEN_PLD_DATA:31, 47000037
 95. [    0.810366] write GEN_PLD_DATA:33, 00004005
 96. [    0.810374] 1170 command sent in LP mode size:34
 97. [    0.810382] write GEN_HDR:00002239
 98. [    0.829977] write GEN_PLD_DATA:3, 251818d5
 99. [    0.829987] write GEN_PLD_DATA:7, 11262724
 100. [    0.829996] write GEN_PLD_DATA:11, 13141510
 101. [    0.830004] write GEN_PLD_DATA:15, 01161712
 102. [    0.830012] write GEN_PLD_DATA:19, 18181800
 103. [    0.830021] write GEN_PLD_DATA:23, 18181818
 104. [    0.830029] write GEN_PLD_DATA:27, 05181818
 105. [    0.830037] write GEN_PLD_DATA:31, 07020304
 106. [    0.830046] write GEN_PLD_DATA:35, 18181806
 107. [    0.830054] write GEN_PLD_DATA:39, 23202118
 108. [    0.830063] write GEN_PLD_DATA:43, 18181822
 109. [    0.830071] write GEN_PLD_DATA:44, 00000018
 110. [    0.830079] 1170 command sent in LP mode size:45
 111. [    0.830087] write GEN_HDR:00002d39
 112. [    0.849656] write GEN_PLD_DATA:3, 251818d5
 113. [    0.849665] write GEN_PLD_DATA:7, 11262724
 114. [    0.849674] write GEN_PLD_DATA:11, 13141510
 115. [    0.849682] write GEN_PLD_DATA:15, 01161712
 116. [    0.849691] write GEN_PLD_DATA:19, 18181800
 117. [    0.849699] write GEN_PLD_DATA:23, 18181818
 118. [    0.849707] write GEN_PLD_DATA:27, 05181818
 119. [    0.849716] write GEN_PLD_DATA:31, 07020304
 120. [    0.849724] write GEN_PLD_DATA:35, 18181806
 121. [    0.849732] write GEN_PLD_DATA:39, 23202118
 122. [    0.849741] write GEN_PLD_DATA:43, 18181822
 123. [    0.849749] write GEN_PLD_DATA:44, 00000018
 124. [    0.849757] 1170 command sent in LP mode size:45
 125. [    0.849765] write GEN_HDR:00002d39
 126. [    0.869336] write GEN_PLD_DATA:3, 221818d6
 127. [    0.869346] write GEN_PLD_DATA:7, 12212023
 128. [    0.869355] write GEN_PLD_DATA:11, 10171613
 129. [    0.869363] write GEN_PLD_DATA:15, 06151411
 130. [    0.869372] write GEN_PLD_DATA:19, 18181807
 131. [    0.869380] write GEN_PLD_DATA:23, 18181818
 132. [    0.869389] write GEN_PLD_DATA:27, 02181818
 133. [    0.869397] write GEN_PLD_DATA:31, 00050403
 134. [    0.869405] write GEN_PLD_DATA:35, 18181801
 135. [    0.869414] write GEN_PLD_DATA:39, 24272618
 136. [    0.869422] write GEN_PLD_DATA:43, 18181825
 137. [    0.869430] write GEN_PLD_DATA:44, 00000018
 138. [    0.869439] 1170 command sent in LP mode size:45
 139. [    0.869446] write GEN_HDR:00002d39
 140. [    0.889017] write GEN_PLD_DATA:3, 0e0500e0
 141. [    0.889027] write GEN_PLD_DATA:7, 1d1a1714
 142. [    0.889035] write GEN_PLD_DATA:11, 5f48361c
 143. [    0.889044] write GEN_PLD_DATA:15, 90886f64
 144. [    0.889052] write GEN_PLD_DATA:19, aaaea899
 145. [    0.889061] write GEN_PLD_DATA:23, 5f5fbab6
 146. [    0.889069] write GEN_PLD_DATA:27, 6a64605a
 147. [    0.889077] write GEN_PLD_DATA:31, 05007f72
 148. [    0.889086] write GEN_PLD_DATA:35, 1a17140e
 149. [    0.889094] write GEN_PLD_DATA:39, 48361c1d
 150. [    0.889103] write GEN_PLD_DATA:43, 886f645f
 151. [    0.889111] write GEN_PLD_DATA:47, aea89990
 152. [    0.889119] write GEN_PLD_DATA:51, 5fbab6aa
 153. [    0.889128] write GEN_PLD_DATA:55, 64605a5f
 154. [    0.889136] write GEN_PLD_DATA:58, 007f726a
 155. [    0.889144] 1170 command sent in LP mode size:59
 156. [    0.889152] write GEN_HDR:00003b39
 157. [    0.908697] write GEN_PLD_DATA:3, 0e0500e0
 158. [    0.908706] write GEN_PLD_DATA:7, 1d1a1714
 159. [    0.908715] write GEN_PLD_DATA:11, 5f48361c
 160. [    0.908723] write GEN_PLD_DATA:15, 90886f64
 161. [    0.908732] write GEN_PLD_DATA:19, aaaea899
 162. [    0.908740] write GEN_PLD_DATA:23, 5f5fbab6
 163. [    0.908749] write GEN_PLD_DATA:27, 6a64605a
 164. [    0.908757] write GEN_PLD_DATA:31, 05007f72
 165. [    0.908766] write GEN_PLD_DATA:35, 1a17140e
 166. [    0.908774] write GEN_PLD_DATA:39, 48361c1d
 167. [    0.908782] write GEN_PLD_DATA:43, 886f645f
 168. [    0.908791] write GEN_PLD_DATA:47, aea89990
 169. [    0.908799] write GEN_PLD_DATA:51, 5fbab6aa
 170. [    0.908808] write GEN_PLD_DATA:55, 64605a5f
 171. [    0.908816] write GEN_PLD_DATA:58, 007f726a
 172. [    0.908825] 1170 command sent in LP mode size:59
 173. [    0.908832] write GEN_HDR:00003b39
 174. [    1.115338] write GEN_PLD_DATA:2, 003f3fb6
 175. [    1.115347] 1170 command sent in LP mode size:3
 176. [    1.115355] write GEN_HDR:00000339
 177. [    1.125173] write GEN_PLD_DATA:1, 00000bcc
 178. [    1.125182] 1170 command sent in LP mode size:2
 179. [    1.125190] write GEN_HDR:00000239
 180. [    1.135013] write GEN_PLD_DATA:2, 00311fc0
 181. [    1.135022] 1170 command sent in LP mode size:3
 182. [    1.135029] write GEN_HDR:00000339
 183. [    1.144852] write GEN_PLD_DATA:1, 000002d4
 184. [    1.144861] 1170 command sent in LP mode size:2
 185. [    1.144869] write GEN_HDR:00000239
 186. [    1.154693] write GEN_PLD_DATA:1, 000001bd
 187. [    1.154702] 1170 command sent in LP mode size:2
 188. [    1.154709] write GEN_HDR:00000239
 189. [    1.164532] write GEN_PLD_DATA:1, 000000b1
 190. [    1.164541] 1170 command sent in LP mode size:2
 191. [    1.164549] write GEN_HDR:00000239
 192. [    1.174372] write GEN_PLD_DATA:1, 000000bd
 193. [    1.174381] 1170 command sent in LP mode size:2
 194. [    1.174389] write GEN_HDR:00000239
 195. [    1.184212] write GEN_PLD_DATA:3, 508140bf
 196. [    1.184222] write GEN_PLD_DATA:7, 01fc1a00
 197. [    1.184230] 1170 command sent in LP mode size:8
 198. [    1.184237] write GEN_HDR:00000839
 199. [    1.194052] write GEN_PLD_DATA:1, 0000efc6
 200. [    1.194061] 1170 command sent in LP mode size:2
 201. [    1.194069] write GEN_HDR:00000239
 202. [    1.203892] 1170 command sent in LP mode size:1
 203. [    1.203901] write GEN_HDR:00001105
 204. [    1.430222] 1170 command sent in LP mode size:1
 205. [    1.430230] write GEN_HDR:00002905
 206. [    1.459740] 1170 command sent in LP mode size:1
 207. [    1.459748] write GEN_HDR:00001105
 208. [    1.587661] 1170 command sent in LP mode size:1
 209. [    1.587669] write GEN_HDR:00002905
 210. [    1.695905] rk3288-lcdc lcdc0: wakeup from standby!
 211. [    1.706983] alloc_buffer:ion_phy_addr=0x40000000
 212. [    1.712578] fb0:phy:40000000>>vir:e0971000>>len:0xb00000
 213. [    1.712992] rk3288-lcdc lcdc0: lcdc0 probe ok, iommu disabled
复制代码

回复

使用道具 举报

79

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
79
发表于 2017-12-29 15:41:20     
楼主你这个LOG信息是怎么调出来的,是哪个文件里的打印函数~?
11 、29LOG里有下啊,还下了两遍,一般只用下一遍
[    1.203892] 1170 command sent in LP mode size:1
[    1.203901] write GEN_HDR:00001105
[    1.430222] 1170 command sent in LP mode size:1
[    1.430230] write GEN_HDR:00002905
[    1.459740] 1170 command sent in LP mode size:1
[    1.459748] write GEN_HDR:00001105
[    1.587661] 1170 command sent in LP mode size:1
[    1.587669] write GEN_HDR:00002905
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

友情链接 : 爱板网 电子发烧友论坛 云汉电子社区 粤ICP备14022046号-2
快速回复 返回顶部 返回列表